THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN

ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

 

Thời gian đánh giá:

-         Đối với sinh viên tự đánh giá bắt đầu từ ngày 10/10 đến 12/10/2014

-         Tổ chức lớp duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên từ ngày 17/10 đến 18/10/2014

-         Khoa – Bộ môn duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên từ ngày 21/10 đến 23/10/2014

-         Phòng công tác sinh viên duyệt từ ngày 24/10 đến ngày 27/10/2014

Đề nghị các bạn sinh viên thực hiện đúng thời gian và tiến độ theo qui định, nếu sinh viên không thực hiện việc đánh giá này, mọi khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Xem thông báo tại đây

http://nls.hcmuaf.edu.vn/nls-20388-1/vn/thong-bao-danh-gia-diem-ren-luyen-hoc-ky-2-nam-hoc-2013-2014-img-srcdatafileiconnew10gif-border0.html

 

 

Số lần xem trang : :3898
Nhập ngày : 25-09-2014
Điều chỉnh lần cuối :25-09-2014

THÔNG BÁO ALLTECH YOUNG SCIENTIST 2018 (10/2017) (02-10-2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH XET TỐT NGHIỆP (09/2017) (21-09-2017)

THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (08/2017) (29-08-2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC (07/2017) (05-07-2017)

THÔNG BÁO - HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI (06/2017)(02-06-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2017) (03-05-2017)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (03/2017) (27-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (12/2016) (05-01-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (11/2016) (03-11-2016)

THÔNG BÁO (10/2016)(06-10-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (09/2016)(20-09-2016)

THÔNG BÁO - THỜI GIAN XÉT HẾT HẠN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006 (VHVL) & KHÓA 2008 (CHÍNH QUI) (08/2016) (18-08-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỊCH XÉT TỐT NGHIỆP (07/2016) (21-07-2016)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (07/2016) (09-07-2016)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2016)(08-05-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN CON NỢ HỌC PHÍ (04/2016) (20-04-2016)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP BỔ SUNG (04/2016)(05-04-2016)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2016 CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ (03-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không tám bốn tám