Ke hoach thi va bao cao tot nghiep DH09TY-DY-DH10CN-TA- TC08TY-TC08CNNX - 2013-2014- dieu chinh date 28.11.2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM          Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

            Số: ..……/TB-CNTY                                              --------------------------------------

                                                                                             Ngày       tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v điều chỉnh kế hoạch phân công thực tập tốt nghiệp, thời gian báo cáo và thi tốt nghiệp các lớp DH09TY, DH09DY, DH10CN, DH10TA, TC08CNNX, TC08TY và các lớp bổ sung)

Theo kế hoạch xét tốt nghiệp của nhà trường cũng như kế hoạch học tập của các lớp DH09TY, DH09DY, DH10CN, DH10TA, TC08CNNX, TC08TY. Nay khoa Chăn Nuôi Thú Y xin thông báo kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp của các lớp như sau:

 

1.      Qui định chung

-         Đến thời gian nộp khóa luận và thi tốt nghiệp, sinh viên còn nợ môn học sẽ không được thi và báo cáo tốt nghiệp theo quy định của nhà trường.

-         Sinh viên đủ điều kiện thi và báo cáo tốt nghiệp phải đăng ký theo đúng thời gian quy định.

-         Sinh viên phải hoàn tất việc đóng học phí theo qui định của nhà trường.

-         Sinh viên chưa đủ điều kiện phải tự đăng ký thi và báo cáo tốt nghiệp các đợt tiếp theo, sau khi đã hoàn tất chương trình học.

2.      Đối với các lớp TC08CNNX, TC08TY

-         Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 01/11/2013 đến 02/06/2014

-         Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 01/11/2013 đến 01/04/2014

-         Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp từ ngày 03/03/2014 đến 01/04/2014

-         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 01/04 đến 04/04/2014

-         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 03/06 đến 06/06/2014

-         Thời gian thi tốt nghiệp ngày 23-24/06/2014

-         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 26-27/06/2014

3.      Đối với các lớp DH09TY, DH09DY, DH10CN, DH10TA

-         Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 10/02/2014 đến 10/08/2014

-         Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 10/02/2014 đến 10/06/2014

-         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 11/06 đến 13/06/2014

-         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 11/08 đến 15/08/2014

-         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 28-29/08/2014

4.      Đối với trường hợp thi, báo cáo tốt nghiệp bổ sung

-         Thời hạn đăng ký tại văn phòng khoa từ ngày 03/03/2014 đến 01/04/2014.  Không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.

-         Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 01/04 đến 04/04/2014

-         Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 03/06 đến 06/06/2014

-         Thời gian thi tốt nghiệp như các lớp trên 23-24/06/2014.

-         Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 26-27/06/2014

 

5.      Đối với các trường hợp sinh viên hoàn tất chương trình học trước hạn

-         Sinh viên thi và báo cáo tốt nghiệp theo các mốc thời gian của các lớp TC08TY, TC08CNNX (Tuy nhiên sinh viên phải đăng ký  môn KLTN, TLTN trên mạng của phòng đào tạo theo quy định)

 

Trân trọng.

 

Nơi gửi:                                                                                         BCN khoa CNTY

- Các bộ môn                                                                                       

- Các lớp

- Dán thông báo

- Lưu văn phòng khoa

 

Số lần xem trang : :3942
Nhập ngày : 28-11-2013
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2013

THÔNG BÁO ALLTECH YOUNG SCIENTIST 2018 (10/2017) (02-10-2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH XET TỐT NGHIỆP (09/2017) (21-09-2017)

THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (08/2017) (29-08-2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC (07/2017) (05-07-2017)

THÔNG BÁO - HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI (06/2017)(02-06-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2017) (03-05-2017)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (03/2017) (27-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (03/2017) (22-03-2017)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (12/2016) (05-01-2017)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (11/2016) (03-11-2016)

THÔNG BÁO (10/2016)(06-10-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP (09/2016)(20-09-2016)

THÔNG BÁO - THỜI GIAN XÉT HẾT HẠN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006 (VHVL) & KHÓA 2008 (CHÍNH QUI) (08/2016) (18-08-2016)

THÔNG BÁO VỀ LỊCH XÉT TỐT NGHIỆP (07/2016) (21-07-2016)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (07/2016) (09-07-2016)

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG (05/2016)(08-05-2016)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN CON NỢ HỌC PHÍ (04/2016) (20-04-2016)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP BỔ SUNG (04/2016)(05-04-2016)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2016 CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ (03-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không bốn một sáu