Hin nay do nhu caàu phaùt trieån thò tröôøng, Coâng ty caàn tuyeån nhaân vieân kinh doanh:

Yeâu caàu:

o      Nam

o      Toát nghieäp baùc só thuù y.

o      Coù phương tin ñi li.

o      Khaû naêng giao tieáp toát, yeâu thích coâng vieäc kinh doanh.

o      Bieát Anh vaên – vi tính laø lôïi theá trong coâng vieäc.

 

Quyeàn lôïi:

o      Löông + phuï caáp + hoa hoàng haáp daãn.

o      Neáu ñöôïc tuyeån duïng vaøo coâng ty, caùc baïn seõ coù nhieàu cô hoäi ñeå trau doài ngheà nghieäp thoâng qua caùc buoåi hoäi thaûo chuyeân ñeà, tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi caùc chuyeân gia trong vaø ngoaøi nöôùc, thöôøng xuyeân coù caùc khoùa hoïc veà kinh doanh, nhieàu cô hoäi phaùt trieån, thu nhaäp oån ñònh.

 

Noäp hoà sô taïi:

Ñòa ñieåm: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÚ Y TIẾN THÀNH PHÁT

27 Đường số 16, KDC Him Lam 6A, Ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

ĐT: 08 5431 9801

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2015

Số lần xem trang : :4369
Nhập ngày : 10-10-2015
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNGTY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA (09/2017) (09-09-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY MASAN NUTRI -SCIENCE (PROCONCO & ANCO) (09/2017) (02-09-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH VIỆT NAM (08/2017) (30-08-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VINAMILK (08/2017) (29-08-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH VIỆT NAM (08/2017) (28-08-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH TONGWEI TIỀN GIANG (06/2017) (29-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP XNK THUỐC THÚ Y – THỦY SẢN NAM VIỆT (06/2017) (20-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM (06/2017) (16-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH MTV AVAC VIỆT NAM (06/2017) (14-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VET PRODUCTS VIỆT NAM (06/2017) (07-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY HAID FEED (04/2017) (21-04-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH BEHN MEYER (04/2017) (08-04-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY HAID FEED (04/2017) (05-04-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN BEL GÀ (03/2017) (17-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH AN HẢI (03/2017) (09-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH BEHN MEYER (03/2017) (08-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA (03/2017) (03-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ PHÁT (02/2017) (24-02-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH SUCHIANG CHEMICAL & PHARMACEUTICAL (02/2017) (18-02-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH BEHN MEYER (02/2017) (13-02-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu hai bảy một