THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Coâng ty Ngoïc Long ( Nafatsco, ltd) chuyeân saûn xuaát veà thức ăn chăn nuôi vaø thuûy saûn coù nhu caàu caàn tuyeån:

* GIAÙM SAÙT SAÛN XUAÁT(QC) : 4 ngöôøi

1.Yeâu caàu chung:

-         Nam, nhieät tình, coù traùch nhieäm, chòu khoù  trong coâng vieäc.

-         Toát nghieäp ñaïi hoïc Noâng Laâm, khoa  chaên nuoâi thuù y chuyeân ngaønh dinh döôõng ñoäng vaät hoaëc nuoâi troàng thuûy saûn.

-         Löông thoûa thuaän, taêng löông theo khaû naêng laøm vieäc.

2. Hoà sô goàm:                

-         Ñôn xin vieäc

-         Sô yeáu lyù lòch

-         Baûn sao chöùng minh nhaân daân

-         Giaáy khaùm söùc khoûe

-         Baûn sao caùc vaên baèng, chöùng chæ coù lieân quan hoaëc chöùng nhaän toát nghieäp taïm thôøi

3. Hoà sô göûi veà:

-         79 toå 5, kp Bình Thuaän 2, P Thuaän Giao, TX Thuaän An, Bình Döông

-         ÑT: 0650 3 717 692 – 0916272325 (gaëp Ms Trinh)

-         Mail: trinhsp@gmail.com

4. Thôøi haïn noäp hoà sô:  Töø ngaøy ra thoâng baùo ñeán  15 thaùng 4 naêm 2016

Số lần xem trang : :2761
Nhập ngày : 31-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNGTY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA (09/2017) (09-09-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY MASAN NUTRI -SCIENCE (PROCONCO & ANCO) (09/2017) (02-09-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH VIỆT NAM (08/2017) (30-08-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VINAMILK (08/2017) (29-08-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH VIỆT NAM (08/2017) (28-08-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH TONGWEI TIỀN GIANG (06/2017) (29-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CP XNK THUỐC THÚ Y – THỦY SẢN NAM VIỆT (06/2017) (20-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM (06/2017) (16-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH MTV AVAC VIỆT NAM (06/2017) (14-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY VET PRODUCTS VIỆT NAM (06/2017) (07-06-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY HAID FEED (04/2017) (21-04-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH BEHN MEYER (04/2017) (08-04-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY HAID FEED (04/2017) (05-04-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN BEL GÀ (03/2017) (17-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH AN HẢI (03/2017) (09-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH BEHN MEYER (03/2017) (08-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA PHARMA (03/2017) (03-03-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ PHÁT (02/2017) (24-02-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH SUCHIANG CHEMICAL & PHARMACEUTICAL (02/2017) (18-02-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH BEHN MEYER (02/2017) (13-02-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu ba bảy