Department of Veterinary bioscience

Tel: 08 3896 3338 – Floor II Phượng Vỹ

 

 

 

 

4

Trần Thị Dân

PhD., Assoc. Prof

nntttd(@)gmail.com

 

Bio-physiology

Epidemiology

retired

5

Lâm Thị Thu Hương

PhD., Assoc. Prof

 

Histology

Immunology

retired

6

Nguyễn Văn Khanh

PhD., Assoc. Prof

 

Pathology

retired

7

Huỳnh Thị Bạch Yến

PhD.

 

Biochemistry

retired

8

GVC. TS. Đỗ Hiếu Liêm

liem.dohieu(@)hcmuaf.edu.vn

 

Biochemistry

 

9

Trần Thanh Tiến,DVM

tien.tranthanh(@)hcmuaf.edu.vn

     

10

Hồ Thị Nga,MSc.

nga.hothi(@)hcmuaf.edu.vn


Bio-physiology

 

11

Đường Chi Mai, PhD.

mai.duongchi(@)hcmuaf.edu.vn

 

Histology

Immunology

 

12

Nguyễn Kiên Cường, MSc.

cuong.nguyenkien(@)hcmuaf.edu.vn

 

Bio-physiology

 

13

Đặng Thị Xuân Thiệp, MSc.

thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn

 

Pharmacology

 

14

Lê Nguyễn Phương Khanh,MSc.

khanh.lenguyenphuong(@)hcmuaf.edu.vn

 

Pathology

 

15

Nguyễn Thuỵ Bình Phương,MSc.

phuong.nguyenthuybinh(@)hcmuaf.edu.vn

 

Biochemistry

 

 

16

Nguyễn Văn Nhã, MSc.

nha.nguyenvan(@)hcmuaf.edu.vn

  Pharmacology

 

17

Ngô Bá Duy,DVM

duy.ngoba(@)hcmuaf.edu.vn

  Pharmacology

 

18

Nguyễn Vạn Tín, MSc

tin.nguyenvan(@)hcmuaf.edu.vn

     

 

Page count : :13215
Created : 06-01-2010
Last modify :18-10-2016

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu bốn không